Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

provozu a užívání elektronického portálu www.futureo.cz, jejímž vlastníkem i provozovatelem je společnost

FUTUREO CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Berkova 2327/88, 612 00, IČO: 05876346 zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98664 (dále jen „Poskytovatel“).

1. Předmět

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen„VOP“) upravují podmínky užívání elektronického portálu

www.futureo.cz fyzickými osobami (dále jen „Uživatel“), podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami

(dále jen „Klient“). Provozovatelem elektronického portálu www.futureo.cz je Poskytovatel.

Smluvní vztah Uživatele s Poskytovatelem elektronického portálu vzniká automaticky registrací Uživatele na

elektronickém portálu www.futureo.cz a souhlasem s těmito VOP. Na základě registračních údajů bude vytvořen

profil Uživatele a tento profil může být využit k prezentaci Uživatele na elektronickém portálu www.futureo.cz.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci Uživatele bez uvedení důvodu, v tomto případě se smluvní

vztah Uživatele s Poskytovatelem od počátku ruší.

Smluvní vztah Klienta s Poskytovatelem elektronického portálu www.futureo.cz vzniká na základě přijetí Klientovi

objednávky služby na elektronickém portálu www.futureo.cz. Objednávka služby musí obsahovat řádně vyplněné

registrační údaje a předmět služby, jinak se na ni hledí, jako by nebyla učiněna. Registrace Klienta na

elektronickém portálu www.futureo.cz vznikne přijetím platby za objednanou službu, na účet Poskytovatele.

Učiněnou objednávkou služby souhlasí Klient s těmito VOP. Na základě registračních údajů v objednávce služby

bude vytvořen profil Klienta, tento profil může být využit pro účely reference na elektronickém portálu

www.futureo.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku služby bez uvedení důvodu. V případě,

že byla již objednávka služby uhrazená a Poskytovatel objednávku služby odmítne, zavazuje se Poskytovatel

uhrazenou částku Klientovi vrátit. Poskytovatel se zavazuje plnit předmět přijaté a uhrazené objednávky služby.

Veškerý obsah elektronického portálu www.futureo.cz a informace zveřejněné na elektronickém portálu

www.futureo.cz mají pouze informativní charakter, ne zavazující či doporučující. Poskytovatel neodpovídá za

správnost obsahu zveřejněných informací. Obsah elektronického portálu www.futureo.cz bude průběžně a dle

potřeby aktualizován a doplňován. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu obsahu a jeho částí bez

předchozího upozornění. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům či

Klientům mohou vzniknout v souvislosti s registrací na elektronickém portálu www.futureo.cz a užíváním

elektronického portálu www.futureo.cz. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu

propagace prováděnou Poskytovatelem, či jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím elektronického portálu

www.futureo.cz.

Přístup na elektronický portál www.futureo.cz může být Poskytovatelem úplně či částečně podmíněn poskytnutím

některých osobních údajů Uživatele či Klienta ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V takových případech bude Poskytovatel s těmito

údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě Uživatele či Klienta.

2. Obecná ujednání, práva a povinnosti

Přístup a užívání elektronického portálu www.futureo.cz je pro Uživatele bezplatné. Přístup a užívání

elektronického portálu www.futureo.cz je pro Klienta zpoplatněno dle sazebníku zveřejněného na elektronickém

portálu www.futureo.cz, případně dle individuální smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem. Poskytovatel nenese

žádnou odpovědnost za poskytnutí informací, služeb či zboží na elektronickém portálu www.futureo.cz.

Elektronický portál www.futureo.cz užívá Uživatel i Klient na vlastní riziko a Poskytovatel nenese za toto žádnou

odpovědnost. V případě, že Uživatel či Klient způsobí technickou poruchu elektronického portálu www.futureo.cz,

tento Uživatel či Klient odpovídá za veškeré výdaje, škodu a ušlý zisk, vzniklé v důsledku takovéto technické

poruchy. V případě odcizení dat z elektronického portálu www.futureo.cz, v důsledku technické poruchy

způsobené Uživatelem nebo Klientem, tento Uživatel či Klient odpovídá za veškeré výdaje a škodu, tím

způsobené.

Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním

údajů zveřejněných na elektronickém portálu Poskytovatele. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí,

přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Uživatele či Klienta, neoprávněný

přístup k přenosům a datům Uživatele a Klienta a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty.

Veškeré informace na elektronickém portálu www.futureo.cz jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí

Poskytovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Poskytovatel si vyhrazuje

právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele či Klienta za předpokladu, že obsah uveřejněných příspěvků,

inzerátů a dalších informací na elektronickém portálu www.futureo.cz bude v rozporu s dobrými mravy či právními

předpisy, případně by mohl mít vliv na dobrou pověst Poskytovatele a jím provozovaného elektronického portálu

www.futureo.cz.

Uživatel či Klient je zodpovědný za údaje, které vkládá na elektronický portál www.futureo.cz, a přebírá za ně

plnou odpovědnost. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoliv informací, dat nebo materiálů, které jsou

v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán.

Klient je povinen respektovat podmínky a omezení uvedené ve VOP a jejich součástí a to kdykoliv, kdy nabídne,

poptá, propaguje nebo jinak distribuuje zboží a služby, nebo komunikuje prostřednictvím elektronického portálu

www.futureo.cz.

Poskytovatel je výhradně a pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi Uživateli a Klienty a je výlučně komunikační

platformou. Poskytovatel nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu nabízeného na elektronickém

portálu www.futureo.cz, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen, ani za komunikaci vedenou mezi

jednotlivými Uživateli a Klienty. Poskytovatel není organizátorem akcí, které jsou uspořádány Uživateli či Klienty a

jsou zveřejněny na elektronickém portálu www.futureo.cz, není-li smluvně určeno jinak. Odpovědnost za

poskytnutí vzájemných plnění je plně na Uživatelích a Klientech.

3. Ochrana osobních údajů

Informace o Uživatelích a Klientech jsou uchovávány v souladu s právními předpisy České republiky, zejména se

zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uživatelé a Klienti

využíváním elektronického portálu www.futureo.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních

či podnikatelských údajů v databázi Poskytovatele a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto

zpracováním.

Uživatel i Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných

práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Uživatele či Klienta odstranit

z databáze. Osobní údaje Uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Uživatelů či Klientů může

Poskytovatel poskytnout třetím osobám pouze na základě písemného souhlasu Uživatele či Klienta.

S výjimkou informací, na které se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, je a bude s jakoukoli komunikací

nebo materiálem, který Uživatel či Klient pošle Poskytovateli elektronickou poštou nebo jiným způsobem, včetně

jakýchkoli údajů, dotazů, fotek, poznámek, návrhů či podobných údajů, zacházeno jako s nedůvěrnými a

nechráněnými informacemi. Vše, co Uživatel či Klient na elektronický portál www.futureo.cz pošle nebo na něm

zveřejní, se stává majetkem Poskytovatele a může být použito k jakémukoli účelu, konkrétně, mimo jiné,

k reprodukci, zveřejnění, přeposlání, publikování, odvysílání a oznámení.

4. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 3. 2017. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv

změnit.

V případě, že některý z uvedených bodů VOP je v rozporu se zákonnou úpravou chránící spotřebitele, jedná se

v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu a právní vztah se

spotřebitelem se řídí příslušnými právními předpisy.

V případě rozporu obchodních podmínek s individuální smlouvou mezi Poskytovatelem a Klientem, má přednost

vždy smlouva.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou

spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí

se vztahy, které nejsou upraveny jinak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012

Sb., o obchodních korporacích, vše ve znění pozdějších předpisů.