Zpracování osobních údajů


Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“)

Potvrzuji, že tímto dávám na dobu neurčitou společnosti FUTUREO CZ, s.r.o., se sídlem Berkova

2327/88, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 05876346, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98664 (dále jen „Správce“) dobrovolný souhlas:

Se shromažďováním, zpracováním a uchováváním svých poskytnutých osobních údajů, a to i

osobních údajů, které Správci v budoucnu poskytnu.

K plnění Správcových práv a povinností plynoucích z mi poskytované služby Správcem nebo

zpracovatelem, se kterým Správce uzavřel nebo uzavře v budoucnu smlouvu o zpracování

osobních údajů podle § 6 ZOOU.

Se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů, které zejména slouží k mé

jednoznačné identifikaci a dále osobní údaje, které se mnou umožňují kontakt. Osobními

údaji jsou zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, pokud bylo přiděleno, datum narození,

místo narození, pohlaví, adresa trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, číslo průkazu

totožnosti, kontaktními údaji pak korespondenční adresa, telefon, fax, e-mail, případně další

obdobné informace.

Se zpracováním rodného čísla podle § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a

rodných číslech.

Tento souhlas je poskytován v rozsahu údajů uvedených v tomto souhlasu, resp. údajů, které Správci

v budoucnu poskytnu v rámci mi poskytované služby a pro následující účely:

sjednávání a uzavírání smluvního vztahu mezi mnou a Správcem nebo mnou a dalšími

osobami prostřednictvím Správce,

plnění Správcových práv a povinností ze smluv uzavřených mezi mnou a Správcem nebo

mnou a dalšími osobami prostřednictvím Správce

ochrany mých důležitých zájmů a práv,

zveřejňování osobních údajů na elektronickém portálu www.futureo.cz

ochrany práv Správce nebo jiných příslušných osob,

zpracování s cílem zajistit dostupnost osobních údajů dalším osobám, které poskytují služby

Správci a zpracovávají údaje jménem Správce,

archivování na základě zákona,

nabízení obchodu a služeb.

Za těmito účely mohou být moje osobní údaje zpřístupňovány dalším osobám (zejména dalším

klientům nebo uživatelům Správce).

Prohlašuji, že:

jsem byl/a informován/a v jakém rozsahu, po jakou dobu a pro jaký účel budou mé osobní údaje

zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude mé osobní údaje zpracovávat, komu mohou být mé

osobní údaje předány, resp. zpřístupněny, z jakých zdrojů získává Správce osobní údaje, jakým

způsobem Správce zajišťuje ochranu mých osobních údajů,

dále jsem byl(a) informován(a) o svém právu na přístup k evidovaným osobním údajům, právu

požadovat opravu, doplnění, blokaci, případně likvidaci osobních údajů, a dále o právu požadovat po

Správci vysvětlení v případech, kdy se domnívám, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování

osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,

zejména že jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a dále že mám právo

požadovat odstranění takto vzniklého stavu, a o právu odvolat dobrovolně poskytnutý souhlas

písemnou formou.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a úplné.